Sdružení Roztoč » Naše činnost » Naše projekty » Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť

Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť

V Tichém údolí a na Řivnáči se rozbíhají aktivity zaměřené na ochranu ohrožených druhů a stanovišť.

Organizace Sdružení Roztoč a Beleco zahajují aktivity na obnovu ohrožených přírodních stanovišť v přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí a na vrchu Řivnáč. V rámci projektu dojde k odkřovení zanikajících vřesovišť a stepí a obnově pastvy koz a ovcí.

V Tichém údolí i na vrchu Řivnáč se nacházejí cenná teplomilná stanoviště skalních stepí a vřesovišť. Na tyto stanoviště je vázán výskyt 14 druhů zvláště chráněných živočichů a rostlin (zmíníme alespoň kriticky ohroženou ještěrku zelenou a endemitního brouka válečka českého, který se celosvětově vyskytuje na několika lokalitách na Žatecku a pak právě na Krásné hoře v přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí) a 53 druhů uvedených v červených seznamech jako ohrožených. Tyto druhy jsou vázány na slunné plochy s řídkým bylinným porostem. V minulosti byla tato území přirozeně udržována pastvou, s ústupem zemědělského využívání z větší části zarostla náletovými křovinami. Rozlehlá vřesoviště se rozpadla na drobné fragmenty, které se viditelně každým rokem zmenšují, nemohou se přirozeně obnovovat a hrozí jejich zánik. Současně dochází ke změně druhového složení vegetace na stepi, k zapojování porostu křovin a úbytku plošek obnažené půdy. To vše ohrožuje přežívání teplomilných druhů rostlin a bezobratlých živočichů. Odstraněním náletových křovin a zvláště kontrolovanou pastvou ovcí a koz lze navodit podmínky vhodné k obnově těchto biologicky mimořádně významných území a zabránit jejich zániku.

Cílem projektu je také seznámit veřejnost s možnostmi využití krajiny vedoucího k podpoře biologické rozmanitosti a obnovení vztahu k tradičně využívaným pozemkům, zvýšit povědomí o jejich významu a uchovat estetickou hodnotu krajiny v našem okolí. Zvláště se projekt zaměří na děti, zejména díky akcím jako jsou víkendové výpravy do krajiny spojené s uměleckou tvorbou i s přírodovědným poznáváním, Prázdniny na stepi, výstavba chodidlária u sídla Roztoče a dalších osvětově-vzdělávacích akcí.

O aktivitách Vás budeme informovat skrze Odraz a webové stránky www.roztoc.cz a www.beleco.cz. S případnými dotazy se můžete obracet na Ditu Votavovou (Roztoč) nebo Lenku Vokasovou (Beleco), na výše uvedených kontaktech.

www.fondnno.cz

www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

Na roztockých lokalitách proběhla obnova cenných teplomilných stanovišť

28. 04. 16 Tento týden končí po téměř dvou letech obnova vřesovišť na lokalitách přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí a vrch Řivnáč v rámci projektu Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť. Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Na ploše několika hektarů došlo k odstranění náletových dřevin a byla zde zahájena pastva ovcí a koz. Spolu s akcemi konanými pro místní veřejnost Sdružením Roztoč ve spolupráci s Beleco, jako výpravy do krajiny či Prázdniny na stepi pro děti, brigády či přednášky s ukázkami pastvy, se podařilo v Roztokách vybudovat chodidlárium přímo v Roztokách u prostor Roztoče a piknikovou zónu na vrchu Řivnáč.

Detail


Poslat tuto stránku Nahoru