Multikulturní projekt (2008–2010)

Buďte tu doma I a II

Multikulturní projekt Buďte tu doma byl úspěšně ukončen, všechny plánované akce se podařilo naplnit. V srpnu byla sepsána a odevzdána rozsáhlá Závěrečná zpráva o projektu grantové instituci NROS. Všem, kdo projekt podpořili či se akcí účastnili děkujeme.

Závěry z dotazníkového šetření k projektu Buďte tu doma, které proběhlo v květnu 2010 a jehož cílem bylo zjistit zpětnou vazbu široké veřejnosti na projekt Buďte tu doma jsou k nahlédnutí zde.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj multikulturního prostředí v regionu Roztok.

Projekt chce zmenšovat etnické předsudky hledáním vzájemné inspirace jednotlivých etnik a obohacováním tradicemi, zvyky i historií odlišných kultur.

Záměrem projektu je zapojení etnických rodin do přípravy kulturních akcí pro širokou veřejnost, pořádání společných mezikulturních setkání a realizace programu mezikulturního setkávání na Základní škole v Roztokách.

Tradice a kultura různých etnik budou ovlivňovat a obohacovat celoroční práci kroužků a kurzů a víkendové tvořivé dílny.

Obsah projektu

  1. Navázání spolupráce s již zapojenými rodinami a vyhledání nových minoritních rodin v zájmovém území pro přípravu a realizaci multikulturních programů pro žáky ZŠ a dalších aktivit projektu.
  2. Společná příprava multikulturních akcí a programů, zapojení norského partnera. Do přípravy akcí a aktivit zapojíme oslovené rodiny minorit, akce budou připravovány na základě jejich osobních zkušeností, námětů a doporučení. Rodiny minorit se budou na přípravě a realizaci akcí prakticky podílet. Při přípravě multikulturních akcí a aktivit využijeme zkušeností našeho norského partnera s touto problematikou. Norsko je zemí s velmi dobře pojatým systémem multikulturní výchovy.
  3. Realizace programu mezikulturních setkání pro ZŠ v zájmovém území Roztoky Na základě spolupráce s vedením ZŠ Roztoky byla ve dvou vybraných třídách ZŠ představena hlavní myšlenka projektu. Žáci si vylosovali svou partnerskou rodinu z minoritní skupiny, kterou budou po celý rok osobně poznávat – uskuteční se vzájemné návštěvy rodin, pozvání na ochutnávku tradičních jídel, společný výlet, pozvání na oslavu tradičních svátků atd. Své zážitky, pohledy a postřehy si budou děti dokumentovat a v další části projektu dostanou prostor k osobní prezentaci své práce v úzkém kolektivu své třídy a následně dle svého zájmu i na filmových setkáních a při tvořivých dílnách pro veřejnost. Po celou dobu trvání projektu budou dětem k dispozici jako konzultanti i jako pomocníci členové realizačního týmu sdružení i kontaktní osoba – učitelé v ZŠ.
  4. Multikulturní podvečery pro děti – animovaný film, čtená pohádka, beseda, koncert Tato aktivita bude cílená rodiny s dětmi předškolního a školního věku. Žáci ZŠ ve spolupráci s vybranými minoritními rodinami za podpory realizačního týmu projektu zorganizují kulturní podvečer, kde účastníkům představí odlišnou kulturou např. prostřednictvím krátkého animovaného filmu dané země, čtením krátké pohádky z dané kultury s ukázkou originálního jazyka, hudebním vystoupením, aj.
  5. Realizace tvořivých dílen s multikulturní tématikou Dílny připravíme ve spolupráci s rodinami minoritních skupin a jejich konkrétní podoba bude vycházet ze zájmu a zaměření rodiny – ve spolupráci s lektory uměleckých kroužků (například dílna keramická, hudební, divadelní či dílna seznamují se svátky a jejich oslavou v určité kultuře). Spolupráce na realizaci dílen se zúčastní také žáci ZŠ pracující na projektu. Tvořivá dílna připravená ve spolupráci s „jejich „ minoritní rodinou bude dobrou formou dalšího poznání a zároveň možností veřejné prezentace jejich projektu.
  6. Filmové večery s besedou pro starší děti a dospělé Filmy budou vybírané ve spolupráci se společností Člověk v tísni, která nabízí zapůjčení filmů s danou tematikou, a se kterou již úspěšně spolupracujeme několik let. Promítání filmů bude doprovázené besedou s pozvanými hosty z kruhu odborníků na danou problematiku a ze skupiny příslušníků minoritních etnik žijících v našem kraji. K účasti na filmových večerech budou krom široké veřejnosti zváni žáci ZŠ zapojeni do projektu na školách, kteří dle svého zájmu dostanou prostor k prezentaci své práce.
  7. Beseda s norským partnerem V rámci přípravy projektu jsme navázali spolupráci s partnerskou organizací v Norsku. Jedná se o obdobnou organizaci, jako je naše sdružení, které se věnuje práci s dětmi a mládeží. Ve spolupráci s partnerem dále připravíme při jeho návštěvě v ČR diskusní večer na téma „Zkušenosti s multikulturní výchovou v Norsku“, určený především pedagogům, ale i dalším zájemcům. V následujícím roce (není součást projektu) zrealizujeme návštěvu českých pedagogů a hlavních osob zapojených do projektu u našeho norského partnera. Výhledově předpokládáme společné aktivity dětí a mládeže z našeho regionu s dětmi norského partnera (výměnný pobyt obou skupin).
  8. Vydání závěrečné zprávy o multikulturním programu na ZŠ s náměty na rozvoj multikulturních aktivit pro pedagogy a lektory kurzů a dílen. O průběhu a hodnocení multikulturního programu na ZŠ Roztoky bude vydána tištěná zpráva obsahující data o počtu zúčastněných dětí a rodin minorit, o jejich zapojení do programu, dokumentaci práce jednotlivých pracovních týmů včetně prezentace ve třídách, spolupráci na dalších akcích pro veřejnost, hodnocení a názory žáků i učitelů.
  9. Propagace a medializace projektu v místním a regionálním tisku, na webových stránkách sdružení Propagace a pravidelné zveřejňování informací o začátku a průběhu projektu budou probíhat po celou dobu trvání projektu

Projekt byl finančně podpořen Městem Roztoky, Středočeským krajem, MŠMT a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

partneri budte tu doma

Poslat tuto stránku Nahoru